Honorarium

 


 

Yard One hanteert verschillende tarifering-systemen voor haar diensten en producten afhankelijk van uw vraag- en doelstelling.  

Belangrijkste uitgangspunt is het te realiseren resultaat voor u.  De hiervoor te maken kosten, ons honorarium, zal de werkzaamheden omvatten die hiervoor nodig zijn, en daarbij altijd rekening houden met een uiterst verantwoorde verhouding tussen de opbrengsten en kosten.

Door de bedrijfseconomische achtergrond zullen opdrachten zonder uitzondering een uiterst gunstige verhouding kosten versus opbrengsten calculatie kennen.

Iedere situatie zal echter een eigen aanpak vergen, waardoor u altijd een voor u gepaste route kunt kiezen voor de in te zetten activiteiten en de te bereiken resultaten.

 Complexe vraagstukken vragen bijvoorbeeld vaak om een integrale aanpak en vooral een intensieve begeleiding. Omdat binnen dit soort projecten ook 'kennis-ontwikkel-uren' zullen gelden en Yard One deze ook ziet als eigen investering, zullen de tarieven in deze gevallen integraal gunstig zijn. U moet echter rekening houden dat de werkzaamheden organisatiebreed kunnen uitpakken om het resultaat blijvend te borgen. De opbrengsten zullen in dit soort gevallen wel vaak fundamenteel van vorm en omvang zijn.

Indien een zogenaamd kop-staart project (evenement, introductie, coaching...) gedefinieerd is,  wordt een verantwoord totaal bedrag afgesproken worden waarbinnen alle werkzaamheden plaatsvinden die nodig zijn om het speciefieke project tot het gewenste resultaat te leiden

Bij interim management activiteiten wordt een tarief afgesproken waarbij met het niveau, de intensiteit en de lengte van de opdracht rekening wordt  gehouden  

Laat u vooral verrassen door het mogelijk te behalen resultaat. Wij onderzoeken graag in een gesprek de mogelijkheden in uw organisatie of onderneming en een daarbij passend honorarium.